DRŽET SE BOHA VÍROU | World Challenge

DRŽET SE BOHA VÍROU

David Wilkerson (1931-2011)February 7, 2019

„Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Lukáš 18,8) Proč by se Ježíš takto ptal? Ukazuje to na nedostatek víry, nikoliv pouze mezi světskými lidmi, ale také mezi Božím lidem.

Víra patří mezi jedno z nejprobíranějších témat v církvi. Ve jménu víry se podnikají velké projekty a konají mnohé skutky. Takže co Ježíš říká otázkou „Až zazní zvuk polnice, naleznu vůbec nějakou víru?“ Vodítko k zamyšlení nalézáme v epištole Židům: „Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.“ (Židům 3,12)

Jeden z nejznámějších případů nevěry nalezneme v příběhu Zachariáše, otce Jana Křtitele.  Byl to oddaný, zbožný kněz, který byl postižen němotou kvůli nedostatku víry. Písmo nám říká, že Zachariáš byl „spravedlivý před Bohem a žil bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení.“ (Lukáš 1,6) Věrně sloužil a byl uznávaným, věrným služebníkem, ale když anděl Gabriel přinesl zprávu, že má mít syna, Zachariáš byl naplněn pochybnostmi a dal místo nevěře. Bůh k Zachariášovým pochybnostem nebyl shovívavý a postihl ho němotou: „Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“ (Lukáš 1,20)

Jediný hřích držel Izrael mimo Zaslíbenou zemi — nevěra! „A proč nemohli vejít? Protože Mu nedůvěřovali.“ (Židům 3,19; Living Bible). „A tak usilujme, abychom vešli do odpočinutí a aby nikdo pro neposlušnost nepadl tak, jako Izrael na poušti.“ (Židům 4,11)

Náš Bůh nám dal neuvěřitelná zaslíbení a touží, abychom se těchto zaslíbení drželi. Povzbuzuji tě, aby ses držel jeho Slova a vstoupil do jeho zaslíbeného odpočinku. Pak bude tvůj život nadšeným svědectvím tomuto pokolení.

Download PDF