DUCH SVATÝ V NÁS NEUSTÁLE PRACUJE | World Challenge

DUCH SVATÝ V NÁS NEUSTÁLE PRACUJE

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

„Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nepomíjivé, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.“ (1.Petrova 1,1-5)

Apoštol Petr nadšeně píše církvím, které, vznikly ve městech, kterými cestoval. Byli to vyhnanci, přinuceni opustit svoji zemi, ale Petr jim vzrušeně líčí, že byli předem vyhlédnuti Bohem a posvěceni Duchem, aby poslouchali Krista. Mluvil o tom, že je Bůh střeží a dá jim ve Spasiteli dědictví, které bude odhaleno „v posledním čase“. A že oni se znovu narodili k živé naději v Ježíši.

Věřící jsou posvěcováni skrze působení Ducha Svatého, který vede k poslušnosti a neustále v nás pracuje. I když občas padnete, pokud jste byli očištěni Ježíšovou krví, jeho moc ve vás stále působí a tak nemusíte dál chodit v odsouzení a hanbě.

Stejně, jako tito „vyvolení vyhnanci“ byli vysídleni, můžete i vy čelit ve svých životech věcem, které se zdají být změnou k horšímu nebo nezdarem, ale můžete si být jistí, že pokaždé Bůh říká, že to je proto, že připravuje něco lepšího, a že tato změna poslouží k dosažení cílů, které pro vás připravil.

Download PDF