PÜHA VAIM HOIAB JUMALA TÖÖ KÄIGUS | World Challenge

PÜHA VAIM HOIAB JUMALA TÖÖ KÄIGUS

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

„Peetrus, Jeesuse Kristuse apostel - Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias ja Bitüünias hajali elavatele majalistele , kes on valitud Jumala Isa etteteadmise järgi, Vaimu pühitsemise läbi Jeesusele Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks: Armu ja rahu saagu teile rohkesti! Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.“ (1. Peetruse 1:2-5).

Peetrus oli elevil võimalusest suhelda kogudustega linnades, millest ta läbi käis. Nad olid hüljatud, olles olnud sunnitud lahkuma oma kodumaalt. Kuid Peetrus maalis nende silme ette ilusa pildi. Ta hing sai üles õhutatud, kui ta rääkis Vaimus pühitsemisest, sõnakuulelikkusest Jeesusele ja Isa plaanidest. Ta rääkis neile, kuidas Jumal saab hoidma neid ja andma neile pärandi Päästjas, kes pidi „viimsel ajal“  ilmsiks saama. Nad kogesid uuestisündi ja elavat lootust Jeesuses.

Pühitsus on miski, mis tänu Püha Vaimu väele aitab usklikel olla sõnakuulelik. Püha Vaim teeb pidevalt seda tööd neis. Võid ju Teda ehk vahel alt vedada, kuid kui oled puhastatud Jeesuse verega, on Ta vägi endiselt tegev sinus, nii et sa ei pea elama häbi ja hukkamõistu all.

Nõnda nagu need „valitud pagendatud“ aeti oma kohast ära, võid ka sina kogeda elus asju, mis võivad tunduda vastuoluliste- ja tagasilöökidena. Kuid võid olla kindel, et igakord, kui Jumal ütleb „ei“, siis seda seetõttu, et Ta valmistab su jaoks midagi paremat; midagi sellist, mis loob sulle võimaluse saavutada eesmärke, mille Ta on sulle seadnud. Ta on elav ja tegutsev ja Ta tõotused kehtivad ka sinu puhul!

Download PDF