DE GEEST HOUDT HET WERK LEVEND | World Challenge

DE GEEST HOUDT HET WERK LEVEND

Gary WilkersonFebruary 11, 2019

"Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd." (1 Petrus 1: 2-5).

Petrus was enthousiast om met de kerken van de steden waar hij doorheen gereisd had te communiceren. Ze waren buitenstaanders, gedwongen om hun thuisland te verlaten, maar Petrus schilderde hen een prachtig tafereel. Hij was diep geroerd terwijl hij sprak over de heiliging door de Geest, gehoorzaamheid aan Jezus en de voorkennis van de Vader. Hij sprak over hoe God hen zou bewaren en hen een erfenis zou geven in de Heiland die in "in de laatste tijd" zou worden geopenbaard. Ze werden opnieuw geboren tot een levende hoop in Jezus.

Heiliging stelt gelovigen in staat om, door de werking van de Heilige Geest, gehoorzaam te zijn; Hij houdt dat werk levend. Je kunt Hem soms teleurstellen, maar als je gereinigd bent door het bloed van Jezus, werkt Zijn kracht nog steeds in je, dus wandel niet in veroordeling en schaamte.

Net zoals deze 'uitverkoren ballingen' werden verdreven, zul jij wellicht dingen in je leven onder ogen zien die kenteringen en tegenslagen lijken. Je kunt er echter zeker van zijn dat elke keer dat God nee zegt, het is omdat Hij iets beters voorbereidt, iets dat je op de juiste plaats brengt en Zijn doelen voor jou realiseert. Hij leeft en werkt - en Zijn beloften zijn voor jou!

Download PDF