ON CZYNI SŁABYCH ODWAŻNYMI JAK LWY | World Challenge

ON CZYNI SŁABYCH ODWAŻNYMI JAK LWY

Jim CymbalaFebruary 9, 2019

Król Dawid chciał zbudować świątynię w Jerozolimie i stworzyć wspaniałą budowlę dla Boga, ale Pan mu powiedział, że to nie on będzie ją budował. Zamiast tego Pan wybrał jego syna Salomona

Wszyscy oficjele Izraela zebrali się w Jerozolimie i Dawid ogłosił im Boży plan. „[Bóg] powiedział mi: Salomon, twój syn jest tym, który zbuduje mój dom i moje dziedzińce” (1 Kronik 28:6).

Boży wybór był jasny. Wygląda na prosty, prawda? Dawid już otrzymał plany budowy od samego Boga i zgromadził większość potrzebnych materiałów. Salomon musiał tylko rozpocząć. Ale właśnie w tym miejscu zaczyna się zawód. Dawid wiedział jakie wyzwanie stoi przed jego synem. W całym tym rozdziale widzimy jak Dawid zachęca Salomona: „Bądź mocny i wykonaj to zadanie” (w. 10). I „Bądź mężny i odważny i wykonaj to zadanie. Nie bój się i nie bądź zniechęcony, gdyż Pan Bóg, mój Bóg jest z tobą. On cię nie zawiedzie ani nie opuści dopóki cała praca dla służby świątyni Pana zostanie zakończona” (w. 20).

Pomimo faktu, że Salomon był wybrany przez Boga i że miał kompletne instrukcje i wszystkie potrzebne materiały, to jednak musiał przejść przez strach, który paraliżuje nasze działanie. Message, współczesne tłumaczenie Biblii podaje werset 10 tak, „I wykonaj to!” Nikt nie mówi, że nie będzie sprzeciwów czy problemów, ale poprzez napełnienie przez Ducha wiarą i odwagą możemy być odważni i iść naprzód w działaniu, do którego powołał nas Bóg.

Bóg powołał wszystkich nas do czegoś. Jezus powiedział na temat chwili, kiedy On powróci: „Czuwajcie! Bądźcie czujni! Nie wiecie kiedy to nastąpi” (Marka 13:33). Ale z powodu strachu nie zawsze szliśmy i wykonywaliśmy to.

Duch Święty jest większy w mocy niż nasza wstydliwość i nieśmiałość i większy niż nasz strach przed odrzuceniem i zawodem. Jego moc sprawia, że najsłabszy staje się odważny jak lew (zobacz Przyp. Sal. 28:1).

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF